log="E:/logs/mysql.log" long_query_time=1 log-slow-queries="E:/logs/slowquery.log"开启mysql日志不就是加这几行代码么,为何数据库开不了呢?
回复(3) 2018-04-15 16:17 来自版块 - 数据库使用维护
表情
tanglc 再次感谢,以解决(2018-04-16 13:44)
动力火锅数据库新版本参数为: log-error="E:/logs/mysql.log" slow-query-log-file="E:/logs/slowquery.log"(2018-04-16 11:42)
tanglclog="E:/logs/mysql.log" long_query_time=1 log-slow-queries="E:/logs/slowquery.log" 开启mysql日志不就是加这几行代码么,为何数据库开不了呢?(2018-04-15 16:18)
返回顶部